V Sennheiser

Chuyên gia trong lĩnh vc âm thanh Sennheiser là mt trong nhng hãng sn xut hàng đu thế gii v tai nghe, micro và các h thng truyn ti tín hiu không dây. Có tr s chính Wedemark gn Hanover, Đc, Sennheiser thc hin toàn bcác quy trình sn xut ca mình Đc, Ireland và M và hin đang hot đng trên 50 quc gia. Vi 18 công ty con và mt danh sách dài các đi tác, hãng đang cung cp các sn phm tai nghe sáng to, và các gii pháp âm thanh đt phá được thiết kế tùy thuc vào nhu cu ca tng người dùng riêng bit. Sennheiser là mt công ty gia đình được thành lp vào năm 1945 và hin ti có 2.750 nhân viên trên toàn thếgii, nhng người có cùng đam mê công ngh âm thanh. Tnăm 2013, Sennheiser được điu hành bi Daniel Sennheiser và Dr. Andreas Sennheiser.Trong năm 2015, Sennheiser Group đã có doanh s tng cng là 682 triEuro.

Sơ lược về công ty Sennheiser Enterprise Solution

Được thành lập năm 2003

Sennheiser Communications có hai lĩnh vực sản phẩm chính:

Mảng Trung tâm Liên lạc & Văn phòng (CC&O), bao gồm các dòng tai nghe cho điện thoại di động, trung tâm Liên lạc, văn phòng, và lĩnh vực truyền thông hợp nhất

Mảng Tiêu dùng (Consumer), bao gồm tai nghe dành để chơi game và các công việc ưa di chuyển

Trụ sở chính đặt tại Ballerup, Đan Mạch

Lực lượng lao động với hơn 150 nhân viên

Doanh thu tăng 34.9% vào năm 2014 lên tổng 88.1 triệu Euro (≈  2,216 tỷ VNĐ)

Tiếp thị và phân phối thông qua mạng lưới chi nhánh và đối tác phân phối quốc tế.